نظر شما چیه؟؟!!

فقط نظرتون در مورد اینکه در یک بازی نماز هم جز بازی هس چیه

یا علی در پناه حق ... 


[http://www.aparat.com/v/3Kylq]


موضوع :
ویدیو ,