سؤال: در هنگام نماز خواندن فاصله زن و مرد حداقل چقدر باید باشد (بدون حائل)؟
جواب: اگر زن پشت سر مرد باشد فاصله لازم نیست ولی اگر جلو یا مساوی باشد کراهت دارد و حداقل فاصله برای رفع کراهت ـ ده ذراع ـ است یعنی تقریباً پنج متر.

منبع:http://sailor-weblog.mihanblog.comموضوع :
احكام  ,