در محضر بزرگان/ارتباط بین نماز و مرگ

حضرت آیت ا... حاج سید ابوالحسن قزوینی درباره ارتباط بین نماز و مرگ فرمودند:

«بین موت و نماز یك نوع ارتباط مخصوصی است، زیرا...
در محضر بزرگان/ارتباط بین نماز و مرگ1391-6-17

حضرت آیت ا... حاج سید ابوالحسن قزوینی درباره ارتباط بین نماز و مرگ فرمودند:

«بین موت و نماز یك نوع ارتباط مخصوصی است، زیرا كه نماز حقیقی هم عین موت است؛ زیرا كه موت انقطاع علاقه روح است از بدن و از عالم طبیعی؛ در نماز هم انقطاع از این عالم به حضرت رب العزه [است] چنان كه در مقدمه افتتاح صلوة، خواندن این آیه شریفه وارد است: (انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض) [انعام - ۷۹] روی دل خود را به سوی كسی آوردم كه آسمان ها و زمین را آفرید...).

همین طور كه در مرگ وجهه روح به عالم دیگر است، در نماز هم وجهه روح به عالم قدس است... در مرگ قبض ارواح به دست عزرائیل است؛ در نماز قبض روح از طرف خداوند عالم است».پندهای آسمانی - ص۱۴۰

موضوع :
دانستنی ها ,