نماز جمعه

مسأله 1579: نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) واجب تخییرى است، یعنى مى توان آن را در روز جمعه به جاى نماز ظهر خواند و احتیاط مستحب آن است كه اگر نماز جمعه را خواند نماز ظهر را نیز بعد از آن بخواند.

مسأله 1580: نماز جمعه دو ركعت است، مانند نماز صبح. و بنابر احتیاط مستحب حمد و سوره را بلند بخواند. و مستحب مؤكَّد است در ركعت اوّل، سوره « جمعه » و در ركعت دوم، سوره «منافقین» خوانده شود. و در نماز جمعه دو قنوت مستحب است، یكى در ركعت اوّل پیش از ركوع و دیگرى در ركعت دوم بعد از ركوع. و نباید در ركعت دوم پس از قنوت دوباره به ركوع رود. و اگر رفت نمازش باطل مى شود.

مسأله 1581: اگر در ركعتهاى نماز جمعه شك شود، نماز باطل است.

مسأله 1582: در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومى نماز، چند چیز لازم است، اوّل: با جماعت خوانده شود. دوم: امام و مأموم، حداقل هفت نفر مرد بالغ باشند. و بنابر احتیاط واجب مسافرى كه نمازش شكسته است جزو آن هفت نفر نباشد. و اگر امام و مأموم، پنج نفر باشند نماز جمعه صحیح است ولى واجب نیست. سوم: پیش از نماز، امام جمعه دو خطبه بخواند به تفصیلى كه خواهد آمد. چهارم: بین دو محل اقامه نماز جمعه حدّاقل یك فرسخ شرعى فاصله باشد و فرسخ شرعى، تقریباً پنج كیلومتر و نیم مى باشد.

مسأله 1583: اگر مأمومین در اثناى خطبه